Завантажити

Додаток № 2 до Публічного договору про надання послуг від 16. 0 3.2021 № 1 (Продовження)

З ГОДА ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПАЦІЄНТА

У зв’язку із приєднанням до умов Публічного договору про надання послуг від 16.03.2021 року (далі – Публічний договір) я (П.І.П)_________________________________________________, паспорт серія ___ № ___, виданий _________________________________ як (батько/мати, інша особа законного представника) __________________________________ даю згоду на обробку моїх персональних даних та персональних даних (ПІП Пацієнта)____________________________ (далі – Пацієнт), ◻ паспорт/свідоцтво ◻ про народження (необхідне підкреслити) серія ___ № __, виданий (-не) _______________________________________________,відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ та інших нормативно-правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних, володільцем якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Айкюмед» (далі – Володілець БПД»). Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких я надаю Володільцю БПД, обмежується обсягом моїх персональних даних та персональних даних Пацієнта (далі – персональних даних), необхідних д ля надання медичних чи інших, п ов’язаних з н ими п ослуг.

Метою обробки персональних даних є охорона здоров’я, встановлення медичного діагнозу, забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг, створення бази клієнтів Володільця БПД, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов Публічного договору про надання послуг, а також для контактування зі мною, надання мені можливості швидкого та зручного доступу до результатів медичних послуг, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами медичних послуг та станом здоров’я Пацієнта, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються надання Пацієнту медичних послуг та стану здоров’я Пацієнта, а також інших послуг, пов’язаних з медичними послугами ( далі – « Мета обробки»).

Мені було роз’яснено порядок доступу до наданих мною персональних даних, право внесення в них змін чи припинення обробки таких персональних даних, а також інші права у сфері захисту персональних даних в ідповідно до ч инного законодавства України.

Я поінформований про те, що розпорядниками бази даних, в якій зберігаються персональні дані, передані згідно з цією інформованою згодою, є Партнери Володільця БПД, із повним найменуванням та адресою яких я ознайомився та погодився у цій інформованій згоді та/або за посиланням https://iqmed.com.ua/approved_partners (далі – «Розпорядники БПД»).

Розпорядники БПД обробляють надані мною персональні дані в порядку, встановленому законодавством для конкретних і законних цілей, зазначених в цій інформованій згоді, згідно визначеної Мети обробки. Володілець БПД, Розпорядники БПД взяли на себе зобов’язання забезпечити захист наданих мною персональних даних від їх незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них. Володілець БПД, Розпорядники БПД зобов’язуються вважати всю інформацію, що м іститься в базі персональних даних Володільця БПД, як конфіденційну.

Я погоджуюсь, що Володілець БПД має право без моєї додаткової згоди на передачу (поширення) персональних даних Розпорядникам БПД та/або третім особам. До таких третіх осіб належать: органи державної влади, місцевого самоврядування та інші особи, які мають право отримувати дану інформацію у відповідності до вимог чинного законодавства, адвокати, юридичні особи – контрагенти, з якими Володільцем БПД були укладені договори про надання послуг, виконання робіт. Я надаю Володільцю БПД та Розпорядникам БПД, третім особам згоду на передачу персональних даних, в тому числі результатів лабораторного дослідження біологічного
матеріалу, у порядку, передбаченому чинним законодавством України, до Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (код ЄДРПОУ: 40524109) та/або лабораторного ц ентру М ОЗ У країни за а дміністративно-територіальною належністю.

Я погоджуюсь, що у випадку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію персональні дані можуть передаватись у порядку, передбаченому чинним законодавством України, виключно до закладу охорони здоров’я, який здійснює підтверджувальні дослідження, та не передаються Володільцем БПД Р озпорядникам БПД або і ншим третім о собам.

У випадку надання Пацієнту психіатричної допомоги, даю усвідомлену згоду Володільцю БПД, Розпорядникам БПД та третім особам на передачу відомостей про стан психічного здоров’я Пацієнта та про факт звернення за психіатричною допомогою чи надання йому психіатричної допомоги з метою проведення обстеження, лікування чи захисту його прав і законних інтересів, а також в інших цілях, щ о відповідають М еті обробки.

Я надаю згоду на обробку наданих мною персональних даних, зазначених у цій інформованій згоді, у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, які використовуються на законних підставах Володільцем БПД, Розпорядниками БПД, а також згоду на транскордонну передачу персональних даних у іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до зазначеної Мети обробки.

У випадку замовлення мною (або призначеною мною особою) послуг Володільця БПД та/або Розпорядника БПД у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), я ознайомлений з переліком замовлених мною (або призначеною мною особою) послуг т а бажаю отримати саме такі п ослуги.

Я надаю згоду Володільцю БПД та Розпорядникам БПД на відправлення отриманих ними результатів медичних послуг саме на електронну адресу, що була зазначена під час замовлення послуг. Відповідальність за к оректність електронної адреси несу я.

Я погоджуюсь, що Володілець БПД/або Розпорядники БПД не можуть гарантувати та не несуть відповідальності за доставку результатів медичних послуг електронною поштою, тому що доставка електронного листа залежить від налаштувань поштових серверів, антивірусних систем та спам-фільтрів м оєї п оштової скриньки.

Залишаючи номер мобільного телефону, я надаю згоду на отримання повідомлень, в тому числі надісланих за допомогою програм та мобільних додатків з іншою інформацією, що відповідає Меті обробки. Я розумію, що доставка повідомлення залежить від мобільних операторів та постачальників послуг зв’язку та не є гарантованою. Володілець БПД та /або Розпорядники БПД не несуть відповідальність за о тримання м ною п овідомлення.

Я надаю згоду Володільцю БПД та Розпорядникам БПД на використання контактних даних, які занесені в анкету чи медичну картку Пацієнта, Заяву на приєднання до Публічного договору, для надсилання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру, текст яких може містити п ерсональну т а конфіденційну інформацію п ро мене та П ацієнта.

Помічаєте тривожні симптоми у себе чи близької людини

Звертайтеся! Лікарі IQMED у Львові допоможуть своєчасно виявити та вирішити проблему.

Обрані послуги0
Ви не обрали жодної послуги
Продовжити вибір
0