Завантажити

Публічний договір про надання послуг № 1

м. Львів «01» березня 2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙКЮМЕД» в особі директора Фільца Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту, (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, видана згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 лютого 2021 року № 271) та/або Партнер ТОВ «Айкюмед» (надалі за текстом – Виконавець), керуючись статтею 633, статтею 641, статтею 644 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб, які звернулися до Виконавця з метою отримання медичних та інших  послуг, укласти цей Публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на нижченаведених умовах: 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 1. Анамнез – відомості про перебіг захворювання чи стан здоров’я, які надає Пацієнт та/або Законний представник Пацієнта при його опитуванні лікарем.
 2. Амбулаторне лікування – лікування у визначені часи прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта у медичному закладі.
 3. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або інших патологічних станів які є у Пацієнта.
 4. Послуги, пов’язані із наданням медичних послуг – будь – які послуги, які надаються або необхідність надання яких виникає у ході надання медичних послуг Замовнику, зокрема, але не виключно, консультації з медичних питань, інші інформаційно-консультаційні послуги у сфері охорони здоров’я. 
 5. Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа, яка володіє неповною, частковою дієздатністю, або дієздатність якої обмежена, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) від Виконавця на умовах, визначених цим Договором, в інтересах якої Замовником укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати договір самостійно у разі наявності у нього повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.
 6. Законний представник Пацієнта – один з батьків (усиновлювачів) Пацієнта. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, батьки – вихователі дитячого будинку сімейного типу. Опікун є законним представником малолітньої дитини.
 7. Замовник – Пацієнт, Законний представник Пацієнта, який уклав Договір в інтересах Пацієнта.
 8. Довірена особа – особа, яка на підставі письмового розпорядження (заяви) Замовника уповноважена ним на отримання від Виконавця інформації, пов’язаної з наданням послуг Пацієнту за цим Договором, в тому числі, але не виключно, лікарської таємниці, іншої медичної інформації, будь-яких інших персональних даних Пацієнта.
 9. Публічний договір про надання  послуг – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання платних медичних послуг та інших пов’язаних з ними послуг.
 10. Момент укладення Договору – момент вчинення підтверджуючих дій.
 11. Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень, викладених на Сайті Виконавця. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Пацієнта на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, початок фактичного споживання послуг, оплата послуг, підписання заяви про приєднання до Договору чи інші дії, які свідчать про згоду Замовника із умовами даного Договору.
 12. Особистий електронний кабінет – це електронний сервіс, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, розміщений на сайті, доступ до якого здійснюється на підставі логіну (email та/або номер телефону) та паролю, який Замовник отримує при Первинній реєстрації, на визначену ним електронну адресу.
 13. Первинна реєстрація – онлайн або офлайн процес, під час якого Виконавець вперше отримує персональні дані Замовника/Пацієнта, та заносить такі дані до своєї електронної бази даних. Первинна реєстрація відбувається при зверненні Замовника як безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця так через веб сайт чи телекомунікаційні засоби (телефоном, відеозв`язком, через месенджери тощо).
 14. Перший візит – процес, під час якого Замовник/Пацієнт вперше відвідує Виконавця за його місцезнаходженням (відвідує заклад охорони здоров’я) та підписує Заяву про приєднання до цього Договору. 
 15. Сайт Виконавця – Інтернет-сайт/інтернет-ресурс з доменною адресою: https://www.iqmed.com.ua 
 16. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Замовника/Пацієнта, до яких відноситься прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Замовника/Пацієнта та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.
 17. Прейскурант цін – довідник послуг, цін і тарифів на них, розміщений на Сайті та за місцезнаходженням Виконавця.
 18. Партнер ТОВ «Айкюмед» – партнер Товариства з обмеженою відповідальністю «Айкюмед», повне найменування, адреси здійснення господарської діяльності якого зазначені за наступним посиланням: https://iqmed.com.ua/
 19.  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є публічним і визначає умови та правила надання Виконавцем Замовнику медичних та інших пов’язаних з ними послуг та укладається на невизначений строк. Умови даного Договору є однаковими для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (замовлення та/або оплата послуг Замовником, та/або вчинення інших Підтверджуючих дій) вважається акцептом даного Договору Замовником та засвідчує факт його укладення. З метою підтвердження факту укладення даного Договору Виконавець додатково може вимагати у Замовника підписання окремої згоди на приєднання Замовника до умов запропонованого Договору в цілому (Заяви на приєднання до Договору). 

2.2. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно та у відповідності до чинного законодавства України. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Замовника шляхом опублікування на Сайті Виконавця. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, Замовник зобов’язаний розірвати Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Не розірвання Договору та продовження користування послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.

2.3. Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Договору та Прейскурантом цін Виконавця, що розміщений на Сайті/за місцезнаходженням Виконавця, а також надає свою згоду на збір та обробку персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.4. Цей Договір укладається шляхом акцептування всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Договору його Сторонами. Укладення даного договору може додатково оформлятись шляхом наданням Замовником Заяви про приєднання до цього Договору. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

2.5. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.6. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору за напрямами діяльності: гастроентерологія, ендокринологія, загальна практика та сімейна медицина, кардіологія, неврологія, отоларингологія, отоларингологія дитяча, психіатрія, психіатрія дитяча, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, сестринська справа та організація і управління охороною здоров’я.

2.7. Партнер ТОВ «Айкюмед»  підтверджує та гарантує, що здійснює господарську діяльність на підставі ліцензії на ведення господарської діяльності з медичної практики та/або інших, передбачених законодавством дозвільних документів, та дотримується всіх законодавчо встановлених вимог на здійснення даного виду господарської діяльності.

2.8. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801–XII, законом України «Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 року № 1489-III, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р № 1023–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV, іншими нормативно-правовими актами, що розповсюджуються на діяльність медичних закладів.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) платні медичні та інші, пов’язані з ними послуги, перелік яких, передбачено Прейскурантом цін Виконавця, у строк та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

3.2. Перелік послуг, їх склад та вартість визначається у відповідності до Прейскуранту цін Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.

3.3. Медичні послуги, що передбачені цим Договором, надаються Виконавцем амбулаторно, крім окремих послуг, які передбачають виїзд медичного персоналу Виконавця за адресою проживання (перебування) Пацієнта. Замовник може замовити одночасно одну, декілька послуг.

3.4. Надання послуг здійснюється на умовах цього Договору та додатків до нього, а також у відповідності до чинного Прейскуранта цін, який знаходиться у адміністраторів у місцях провадження діяльності Виконавця та/ або на Сайті.

3.5. Обсяг (перелік, вид) медичних послуг визначається з урахуванням загального стану здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця. 

 3.6. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Замовником як безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця, так і шляхом запису на Сайті Виконавця. 

3.7. Місце надання послуг погоджується Сторонами при записі Замовника на прийом та можуть надаватися:

3.7.1. за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця;

3.7.2. за адресою фактичного знаходження Пацієнта (проживання/перебування) у разі якщо послуга передбачає виїзд до Пацієнта, (консультація на дому, виїзд сестри медичної до дому для забору аналізів/патронаж, тощо).

3.8. Виконавець має право відмовити у наданні послуг (допомоги), якщо Замовник відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до законодавства України, від надання добровільної інформованої згоди на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення. При відмові Виконавця від виконання Договору з підстав наведених в цьому пункті, сплачені кошти Замовнику не повертаються.

3.9. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд Пацієнта та їх результати, сімейну сторону життя Пацієнта, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням цього Договору та іншу лікарську таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (страхування здоров’я). Така інформація також може бути розголошена (поширена, передана) довіреним особам Пацієнта на підставі його (або Замовника) особистого письмового розпорядження (заяви), адресованого Виконавцю. В такому розпорядженні (заяві) Пацієнт/Замовник повинен зазначити чіткий перелік цих довірених осіб та обсяг інформації, пов’язаної з наданням послуг за цим Договором, яка може бути розголошена таким особам. 

3.10. Виконавець здійснює первинну реєстрацію Замовника, а Замовник погоджується на надання інформації, необхідної для первинної ідентифікації Замовника/Пацієнта, в тому числі персональних даних, та її обробку при зверненні до Виконавця.

3.11. Цей Договір розміщений в електронній формі на Сайті Виконавця https://www.iqmed.com.ua та є договором приєднання згідно ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому Замовник не може пропонувати свої умови для внесення до цього Договору або пропонувати змінити умови цього Договору.

3.12. Цей Договір вважається укладеним (набирає чинності) в електронній формі у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» з моменту безумовного та повного прийняття Замовником умов цього Договору (приєднання до Договору, здійсненого шляхом вчинення підтверджуючих дій).

3.13. Приєднуючись до цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що він повідомлений про місце розташування електронного примірника цього Договору у формі, що унеможливлює зміну його змісту, ознайомився повністю з умовами цього Договору, немає жодних застережень або заперечень, щодо умов Договору та зобов’язується належним чином виконувати покладені на нього зобов’язання за цим Договором. Цей Договір укладається без підписання Сторонами письмових примірників Договору. При цьому Виконавець додатково може вимагати від Замовника підписання Заяви на приєднання до умов даного Договору.

3.14. Цей Договір, укладений з дотриманням вказаних вище умов, вважається таким, що за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі.

3.15. Цей договір може бути укладений Виконавцем лише з тими особами, які можуть забезпечити виконання вказаних вище умов щодо укладення цього Договору.

3.16. Замовник укладаючи цей Договір на користь та в інтересах Пацієнта, чітко усвідомлює, що Виконавець є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу особам від 0 років.

3.17. Умови даного Договору в загальному порядку створюють та регулюють взаємні права та обов’язки між Замовником, Пацієнтом та Виконавцем при наданні послуг останнім на умовах даного Договору, додатків до нього (за умови їх наявності).

3.18. Підписанням Заяв(и) на приєднання та/або вчиненням інших підтверджуючих дій, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору або його частини, яка регулює порядок надання замовленої послуги. Замовник підписанням Заяви на приєднання цього Договору підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

3.19. Замовник дає згоду Виконавцю на надсилання Виконавцем інформації, що становить медичну таємницю на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені у відповідній Заяві на приєднання і особистий кабінет на сайті. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та отриманням інформації за вказаними в Заяві(ах) на приєднання до цього Договору адресами (контактними даними). Замовник має право вимагати надсилання будь-якої інформації на контактні дані не вказані в Заяві на приєднання до цього Договору лише після письмового повідомлення Виконавця про зміну контактних даних.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Медичні послуги надаються відповідно діючих стандартів у сфері охорони здоров’я, вимог МОЗ України та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.

4.2. До початку надання послуг передбачених цим Договором, Замовник обирає медичну послугу відповідно до своїх потреб на Сайті Виконавця, у адміністраторів за телефонами: +38(063)-103-6-103 або +38(066)-103-6-103 або +38(068)-103-6-103 або +38(093)-103-6-103 (резервний) та/або за місцем фактичного здійснення діяльності Виконавця.

4.3. На вимогу Виконавця Замовник, який звернувся для отримання послуг та здійснює підтверджуючі дії відносно даного Договору , зобов’язаний надати документи і відомості, необхідні для з’ясування його особи та фізичного стану Пацієнта. Замовник на вимогу Виконавця повинен надати інформовану добровільну згоду на проведення діагностики, лікування. У випадку проведення складних (ризикованих) видів медичних втручань Замовник додатково дає письмову інформовану згоду на їх застосування (згода на проведення операції та знеболення). Згода на медичні втручання може додатково оформлятися і в інших випадках.

У разі ненадання Замовником необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе або Пацієнта, або у разі неявки з метою оновлення його ідентифікаційних даних, а також у випадку ненадання ним інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування чи на проведення операції або знеболення (проведення складних медичних втручань), Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні послуг за цим Договором.

4.4. Медичні послуги переважно надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном, через Сайт Виконавця або при особистому зверненні Замовника за місцем провадження діяльності Виконавцем. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником. та можуть бути змінені з ініціативи Замовника за погодженням з Виконавцем. Медичні послуги можуть надаватись при зверненні Замовника без його попереднього запису (у порядку “живої черги”) за умови відсутності у момент звернення Замовника запланованих прийомів інших Замовників.

4.5. В обумовлений із Замовником час Виконавець проводить збір анамнезу та огляд Пацієнта, встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти обстеження та лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику і можливі ускладнення, докладно інформує про це Замовника. За результатами обстеження лікар складає План лікування, що визначає узгоджений сторонами обсяг послуг Замовнику та їх попередню вартість. Згода Замовника із запропонованим Планом лікування є необхідною умовою виконання Договору. 

4.6. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі:

4.6.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

 4.6.2. Виникнення обставин, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем.

4.7. Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.6.1 цього Договору, встановлюється Виконавцем та повідомляється Замовнику.

4.8 Строк надання послуг визначає лікуючий лікар. Строк надання послуг залежить від стану здоров’я Пацієнта, періоду, необхідного для отримання результатів усіх необхідних обстежень, і графіка роботи лікаря. 

4.9. Якість наданих послуг повинна відповідати вимогам законодавства України. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

4.10. Оплата послуг за цим Договором здійснюється Замовником перед або відразу після надання послуг у розмірі 100% їх вартості. Надання медичних консультацій засобами дистанційного, електронного зв’язку (онлайн консультацій) здійснюється за умови попередньої оплати у розмірі 100% їх вартості.

При оплаті Послуги Замовник може використати актуальні знижки, які встановлені Виконавцем. При наявності права на декілька видів знижок, Замовником може бути використано лише один вид Знижки (знижки на послуги не сумуються), крім випадків, встановлених Виконавцем в умовах надання самих знижок (акційних умовах).

4.11. Якщо в ході надання послуг за цим Договором, виникне необхідність у наданні додаткових послуг, маніпуляцій, клініко-діагностичних досліджень за медичними показаннями, такі послуги замовляються додатково і оплачуються окремо.

4.12. Детальний опис наданих послуг наведено у медичній карті Пацієнта, яку Виконавець зобов’язаний вести на кожного пацієнта та зберігати відповідно до вимог законодавства.

4.13. На прохання Замовника, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Замовнику на паперових носіях.

4.14. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на них  у разі виникнення суперечок, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором. Також Сторонами погоджена фото/відеофіксація особи Замовника/Пацієнта при первинному зверненні до Виконавця за наданням послуг.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець має право: 

 • Змінювати перелік, обсяг та ціну Послуг шляхом розміщення інформації на веб-сайті Виконавця за адресою: https://www.iqmed.com.ua та інформувати про це Замовника. У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується.
 • Здійснювати акційні заходи з наданням знижок та пільг на послуги.

Відмовити у можливості надання послуг:

 • при пред’явлені Замовником неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або про особу Пацієнта медичному персоналу Виконавця.
 • особі, яка перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що перешкоджає наданню якісних послуг.
 • у разі відмови в наданні письмової інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення,  згоди на обробку персональних даних.

Не починати надання Замовникові певних послуг (чи призупинити їх надання) у випадках:

 • виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування (виправлення) яких не входять до зазначеного у ліцензії Виконавця переліку дозволених видів медичної практики, крім випадків, коли Виконавець має можливість запросити профільного фахівця, в тому числі з іншого медичного закладу.
 • виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань (патології), методи лікування (виправлення) яких потребують надання медичної допомоги в режимі цілодобового стаціонару або не можуть бути надані Виконавцем в амбулаторних умовах.
 • виявлення у Пацієнта під час обстеження протипоказань, що можуть суттєво вплинути на ефективність застосування обраного Замовником методу лікування. 
 • не здійснення Замовником оплати в розмірі повної вартості уже спожитої послуги протягом 30 календарних днів починаючи з дня фактичного надання послуги .

Припинити надання послуг та в односторонньому порядку розірвати цей Договір та у випадку:

 • некоректної, протиправної поведінки Замовника/Пацієнта (такої що суперечить загально встановленим правилам поведінки в громадських місцях) в приміщенні Виконавця; 
 • порушення Замовником/Пацієнтом приписів лікуючого лікаря або умов цього Договору та/або «Правил внутрішнього розпорядку» Виконавця (далі – Правила внутрішнього розпорядку);
 • вчинення Замовником/Пацієнтом або особами, що його супроводжують, порушень, які завдали істотної шкоди (чи загрожують) інтересам, правам або майну Виконавця чи інших пацієнтів, про що складається відповідний довільної форми акт.
 • у випадках, коли Замовник наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, не дозволених до застосування на території України.

У перелічених вище випадках сплачені Замовником кошти за послугу  не повертаються.

 • В односторонньому порядку на власний розсуд розірвати даний Договір із поверненням грошових коштів за ненадані послуги.
 • Отримувати, зберігати та використовувати інформацію про Замовника/Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником, здійснювати фото/відеофіксацію особи Замовника/Пацієнта при первинному зверненні за наданням послуг. Фото або відео фіксація Замовника/Пацієнта є необхідною умовою надання послуги при первинному зверненні засобами дистанційного зв’язку (онлайн). 
 • В особливих випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Пацієнту медичної інформації про Пацієнта, обмежити можливість ознайомлення з окремими медичними документами, в тому числі у випадку якщо повна інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан здоров’я або зашкодити лікуванню Пацієнта.
 • Зберігати на час лікування, а після його закінчення залишити в своєму архіві всю медичну документацію (у т.ч. знімки та результати обстежень, що були здійснені в інших медичних закладах) заведену на Пацієнта.
 • Розкривати відомості про Замовника/Пацієнта виключно у випадках, передбачених законодавством України.
 • В разі запізнення Пацієнта більше ніж 15 хвилин, або на більше ніж 40% часу відведеного на заплановану послугу (в випадку надання послуги з вказаною тривалістю) в односторонньому порядку змінити термін надання послуг, перенести або відмінити надання таких послуг, якщо перенесення надання послуг неможливе, повідомивши про це Замовника/Пацієнта.
 • Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Замовника.
 • У разі непередбачуваної ситуації затримати прийом Пацієнта на 30 хвилин або перенести час прийому, заздалегідь повідомивши Замовника.
 • За згодою Замовника направляти Замовника/Пацієнта до інших фахівців, в тому числі в іншу медичну організацію з метою уточнення діагнозу і вибору оптимального плану лікування.
 • Залучати при необхідності для надання послуг Замовнику третіх осіб (медичних фахівців, установ, закладів).
 • У разі виникнення невідкладних станів самостійно визначати обсяг досліджень і медичних втручань, необхідних для надання своєчасної медичної допомоги Пацієнту в межах, дозволених законодавством.
 • На відшкодування матеріальної шкоди завданої Замовником/Пацієнтом у разі пошкодження, знищення, втрати, викрадення майна Виконавця під час надання послуг за цим Договором.

 5.2. Замовник/Пацієнт має право: 

 • Самостійно визначати перелік послуг, які він бажає отримати в межах цього Договору.
 • На отримання послуг належної якості, обсягу та вартості.
 • Вибрати зручний для спосіб оплати послуг.
 • У випадку неможливості самостійно отримати медичну документацію надати письмове розпорядження (заяву) від власного імені на отримання медичної документації довіреними особами Замовника. Таке розпорядження (заява) складається Замовником у приміщенні Виконавця відповідно до форми заяви, наданої Виконавцем. 
 • Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про мету запропонованих медперсоналом Виконавця (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування.
 • На таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.
 • Відмовитися від подальшого лікування у будь-який момент, якщо це не призведе до погіршення стану здоров’я останнього, шляхом написання письмової заяви по це. 
 • Звертатися до Виконавця із пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг.

Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про:

 • вартість послуг, умови її надання Виконавцем;
 • стан здоров’я Пацієнта;
 • мету запропонованих медперсоналом Виконавця (чи запрошеними спеціалістами) досліджень і лікувальних заходів;
 • прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявність ризиків для життя та здоров’я;
 • ускладнення, що можуть виникнути в результаті лікування.
 • вартість лікування перед початком лікування, проведенням діагностичних заходів, консультацій, за винятком гострої патології (після обстеження та надання невідкладної допомоги).

 5.3. Виконавець зобов’язується: 

 • Провести в узгоджений із Замовником час співбесіду й огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного обстеження та лікування, розрахунку вартості лікування, і проінформувати Замовника про результати.
 • Належним чином (повно та доступно) інформувати Замовника про мету, терміни надання послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.
 • За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього — проінформувати Замовника і направити Пацієнта для проходження обстеження в іншу лікувально­-профілактичну установу.
 • Відповідно до поставленого остаточного діагнозу, попереднього плану лікування і розрахунку вартості, узгоджених Сторонами, провести якісне лікування з дотриманням вимог та стандартів, які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені на території України.
 • Надати лікарські призначення й рекомендації в письмовій формі для неухильного їх дотримання, а після закінчення роботи надати уточнюючі призначення й рекомендації.
 • Використовувати якісні лікарські засоби та вироби медичного призначення.
 • У разі виникнення під час лікування змін у діагнозі, обсязі лікування, вартості лікування проінформувати про це Замовника до надання додаткових послуг (крім невідкладних випадків, що виникають під час хірургічних втручань, за умови, що не надання цих послуг призведе до негативних наслідків для здоров’я Пацієнта).
 • Дотримуватися абсолютної конфіденційності щодо інформації про стан здоров’я Пацієнта, результатів медичних обстежень та оглядів, особистої чи сімейної сторони життя Пацієнта.
 • Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.
 • Повідомляти Замовника про зміни в цьому Договорі, його Додатках, Прейскуранті цін шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця.
 • Розглядати всі скарги та/або претензії Замовника щодо якості послуг, які є предметом даного Договору. Скарги та/або претензії можуть розглядатися Виконавцем із залученням медичних працівників відповідної кваліфікації, які є працівниками Виконавця, а також, за згодою Замовника, працівників інших закладів охорони здоров’я, які мають відповідну кваліфікацію.
 • Надавати Замовнику виписку з історії хвороби, довідки та інші документи, передбачені чинним законодавством.
 • Надавати Замовнику медичну інформацію у межах і порядку, визначених чинним законодавством України.

 5.4. Замовник/Пацієнт зобов’язується: 

 • Сплачувати вартість послуг на умовах цього Договору перед або відразу після надання послуг у розмірі 100% їх вартості. 
 • Оплачувати вартість медичних консультацій через засоби дистанційного, електронного зв’язку (онлайн консультації) перед їх наданням у розмірі 100% їх вартості.
 • Приймати надані Виконавцем належним чином послуги, які є предметом даного Договору.
 • Забезпечити своєчасне прибуття до Виконавця для отримання послуг, а також сумлінне виконання всіх усних чи письмових приписів та рекомендацій лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу Виконавця, що задіяний у процесі надання послуг Замовнику, у т. ч. режиму, харчуванню та прийому ліків. 
 • Не допускати під час проходження Пацієнтом у Виконавця курсів лікування (обстеження) прийняття будь-яких ліків які не узгоджені з лікуючим лікарем Виконавця, та проведення медичних втручань, які не узгоджені з лікуючим лікарем Виконавця. 
 • Надати правдиві біографічні (персональні) та адресні дані, та інформацію для анамнезу (медичні дані), в тому числі про наявні алергічні реакції та/або протипоказання, які заносяться до медичної документації, у т. ч. анкет.
 • Надати працівникам Виконавця Свідоцтво про народження Пацієнта та пред’явити документ, що посвідчує особу законного представника, у випадку отримання результатів досліджень Пацієнта, що не досяг повноліття, його законним представником.
 • Надати у письмовому вигляді інформовану добровільну згоду на проведення лікування, медичного втручання та/або проведення операції та знеболення, згоду на обробку персональних даних, а також надати Виконавцю всі інші необхідні дозволи, необхідні для надання Послуг Виконавцем.
 • Підписати всі необхідні медично-правові документи, у т. ч. узгоджений План лікування тощо.
 • Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для прийняття медичних рішень для надання послуг.
 • Негайно повідомляти Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання послуг, які є предметом цього Договору, шляхом письмового звернення до Виконавця. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.
 • Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома йому у зв’язку з укладенням та виконанням цього Договору, яка містить комерційну таємницю та (або) являється конфіденційною інформацією.
 • Дотримуватися Правил перебування пацієнтів під час перебування у приміщеннях Виконавця, Правил внутрішнього розпорядку та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання послуг Виконавцем.

ЦІНА ДОГОВОРУ (ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ), ПОРЯДОК І СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

6.1. Перелік та вартість послуг розраховується відповідно до Прейскуранту цін Виконавця, що знаходиться на рецепції (почекальні) Виконавця, а також розміщений за адресою https://www.iqmed.com.ua.

Ціна на послуги визначається у національній валюті України – гривні.

6.2. Замовник здійснює оплату Послуг одним із нижченаведених способів за вибором Замовника: 

 • шляхом здійснення оплати у готівковій формі в касу Виконавця;
 • шляхом здійснення платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця;
 • шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця з використанням систем онлайн-банк. 

Реквізити для здійснення платежу за безготівковим розрахунком наведено у розділі 10 цього Договору «Реквізити Виконавця».

6.3. Замовник здійснює оплату послуг у розмірі 100% їх вартості, визначеної діючим  Прейскурантом цін Виконавця. Оплата послуг здійснюється перед або відразу після їх надання. Якщо сума вартості всіх наданих послуг, за попередньою оплатою, перевищує внесену Замовником суму попередньої оплати, то різницю Замовник повинен погасити не пізніше дня закінчення надання послуг.

Оплата вартості медичних консультацій через засоби дистанційного, електронного зв’язку (онлайн консультації) здійснюється перед наданням консультацій у розмірі 100% їх вартості.

6.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни на послуги. Датою вступу в силу нових цін є дата їх публікації на веб-сайті Виконавця за адресою: https://www.iqmed.com.ua У випадку зміни ціни раніше внесена Замовником оплата за новими цінами не перераховується.

6.5. Якщо, у процесі надання послуг виникає потреба в їх корегуванні у бік збільшення, то додаткові послуги оплачуються додатково згідно затвердженого Прейскуранта цін, що діє на дату надання відповідної послуги. При цьому Замовник має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики до моменту оплати таких послуг.

6.6. У випадках дострокового припинення відносин з Замовником з ініціативи Замовника, чи через грубе або систематичне порушення Замовником умов цього Договору, сплачені Замовником кошти не повертаються незалежно від того скористався Замовник усім обсягом оплачених послуг чи ні.

6.7. У випадку відмови (анулювання) Замовником оплаченої послуги, її вартість може бути повністю рекомпенсована Замовнику за його письмовою заявою у формі, в якій було здійснено оплату таких послуг. Повернення коштів здійснюється протягом:

 • 7 робочих днів – у випадку акцептування умов цього Договору за адресою надання послуг Виконавцем.
 • 30 робочих днів – у випадку акцептування умов цього Договору через сайт Виконавця.

Заява на повернення грошових коштів може бути оформлена Замовником в паперовій формі, або може бути оформлена Замовником в електронній формі на сайті за посиланням https://iqmed.com.ua/insha-iurydychna-informatsiia/.У разі подання Замовником письмової заяви на паперовому носії, така заява підлягає оформленню за місцем знаходження Виконавця, або направляється Пацієнтом на юридичну адресу Виконавця, рекомендованим листом. До заяви додається копія документу, що посвідчує особу, яка оплатила Замовлення послуг та розрахункового документа, що підтверджує оплату послуг. У разі відсутності розрахункового документа Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання даного Договору.

6.8 . Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

6.9. Загальна вартість послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Замовнику послуг.

6.10. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, послуг і проведених транзакціях.

6.11. Будь-які послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою за домовленістю між такою особою та Замовником та за умови укладення окремого договору між третьою особою (платником) та Виконавцем. Медичні послуги, які сплачує третя особа, надаються на загальних умовах цього Договору з урахуванням наступних спеціальних умов: 

6.11.1. Послуги за цим Договором вважаються сплаченими з моменту надходження коштів до каси Виконавця або на поточний рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі, з призначенням платежу «За надання медичних послуг прізвище, ім’я по батькові Замовника (повністю)». 

6.11.2. Перед замовленням послуг, які оплачує третя особа, Замовник зобов’язаний забезпечити підписання з боку третьої особи договору між Виконавцем та третьою особою за формою, наданою Виконавцем, та надати підписаний договір Виконавцю. 

6.11.3 У разі несплати (неповної сплати) Послуг третьою особою з будь-яких причин (відмова третьої особи, повернення коштів на вимогу третьої особи тощо) не виконане зобов’язання щодо сплати Послуг покладається на Замовника. У цьому випадку Замовник зобов’язаний сплатити Послуги самостійно протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання вимоги Виконавця щодо оплати Послуг. 

6.12. Послуги за договорами медичного страхування надаються Пацієнтам у разі попереднього укладання Виконавцем відповідного договору про оплату послуг зі страховою компанією. Порядок оплати послуг встановлюється в договорі між Виконавцем та страховиком.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

7.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків медичним персоналом Виконавця, недотримання вимог, висунутих до методів діагностики та лікування. 

7.3. Виконавець не несе відповідальності за ефективність лікування та/або шкоду, заподіяну здоров’ю (життю) Пацієнта чи іншу шкоду (збитки) завдані Замовнику без вини Виконавця, а також у результаті:

а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити чи контрольні медичні огляди.

б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника.

в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Замовником в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан здоров’я Пацієнта, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, вроджені або набуті вади розвитку органів та систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу, неповідомлення або умовчування іншої суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта.

г) незабезпечення Замовником/Пацієнтом дотримання приписів та рекомендацій лікуючого лікаря Виконавця.

д) порушення Замовником/Пацієнтом затверджених Виконавцем Правил внутрішнього розпорядку (розміщені у Куточку споживача).

е) використання Замовником/Пацієнтом лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця.

є) призначення медикаментозного лікування, втручань Пацієнта в інших закладах охорони здоров’я або проведення самолікування Пацієнта. 

ж) розвитку захворювань чи патологій Пацієнта, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.

Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з його вини.

7.4. Замовник несе відповідальність за неухильне виконання розпоряджень Виконавця, надання Виконавцю повної і достовірної інформації, необхідної для надання послуг, а також за своєчасне і повне виконання своїх фінансових зобов’язань.

7.5. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс-мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які зумовлюють припинення або призупинення виконання цього Договору, зокрема, через введення карантину для запобігання поширенню інфекційних хвороб, коронавірусної хвороби (SARS-COV2, COVID-19)), та такі, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін.

7.6. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 7.5. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово (в тому числі через веб сайт Виконавця), але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

 1. На період дії форс-мажорних обставин продовжується строк дії цього Договору. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, він зобов’язаний повернути Замовнику кошти сплачені за не наданий об’єм послуг.
 2. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги. Явка Замовника/Пацієнта на призначені Виконавцем при розгляді претензії консиліуми є обов’язковою.
 3. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у судовому порядку відповідно до законодавства України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір набирає чинності для конкретного Замовника з моменту вчинення ним однієї з Підтверджуючих дій та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань з урахуванням положень цього Договору.

8.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця, а також за адресою здійснення діяльності  Виконавцем. 

8.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви Виконавцю. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження отримання послуг свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

8.4. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та розміщуються за адресою Виконавця і набувають чинності з моменту такої публікації/розміщення.

8.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті/за адресою Виконавця не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

8.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому пп. 7.5-7.7 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати послуги всім Замовникам, які внесли оплату за послуги, до відповідного направлення повідомлення про припинення дії цього Договору.

8.7. Медичні послуги за кожним персональним замовленням надаються на умовах Договору, редакція якого була чинною на момент вчинення підтверджуючих дій.

8.8. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

8.9.Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:

 • За ініціативою Замовника, шляхом письмового інформування Виконавця.
 • За ініціативою Виконавця, у випадках передбачених цим Договором. 
 • За взаємною згодою сторін.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони домовились про повну конфіденційність окремих положень цього Договору, яка передбачає збереження Виконавцем у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також інших обставин надання медичних послуг. Зокрема, конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Замовника за медичною допомогою, перелік Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

9.2. Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття медичної таємниці та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.

9.3. Кожна із сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) та вжити всі належні заходи по її нерозголошенню. Передача вказаної інформації будь-яким третім особам, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами, може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України або умовами даного Договору.

9.4. Замовник несе персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації при наданні доступу третім особам до телефону або електронної пошти, які надані ним при первинній реєстрації та/або до особистого електронного кабінету.

9.5. Виконавець вживає всі можливі заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несе відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на програмне забезпечення Виконавця або фізичне викрадення носіїв інформації.

 ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1 Замовник погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних/персональних даних Пацієнта (далі – персональних даних) відповідно до умов даного Договору та Додатку № 2 до нього в обсязі, необхідному для оформлення, оплати та надання послуг.

10.2. Замовник підтверджує надання Виконавцю згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297–VІ, та інших нормативно — правових актів України, які стосуються захисту персональних даних.

10.3. Замовник підтверджує, що проінформований про те, що Володільцем бази даних, в якій зберігаються персональні дані, є Виконавець, її Розпорядниками – Партнери ТОВ «Айкюмед»

10.4. Замовник без попередньої згоди надає Виконавцю право на передачу (поширення) персональних даних Розпорядникам та/або третім особам. Замовник надає згоду на обробку персональних даних у будь-яких комп’ютерних та/або інформаційних системах, а також згоду на транскордонну передачу персональних даних у будь-яку іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки, зазначеної в даному Договорі.

10.5. Метою обробки персональних даних є охорона здоров’я, встановлення медичного діагнозу, забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг, створення бази клієнтів Виконавця, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування із Замовником, надання Замовнику можливості швидкого та зручного доступу до результату його аналізів, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами послуг та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються послуг та стану здоров’я. 

10.6. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Замовник надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Замовником при замовленні надання послуг, а також результатами надання послуг Виконавцем та включає:

 • загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата та місце народження, адреса реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку тощо); 
 • спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження і лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику для життя і здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).

10.7. Замовник погоджується, що у випадку оформлення попереднього замовлення на надання послуг Виконавцем у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, Замовник надав попередню згоду на використання персональних даних з цією метою, ознайомлений з переліком послуг та бажає отримати саме такі послуги Виконавця. Якщо під час попереднього оформлення замовлення на надання послуг Виконавця у спеціальних комп’ютерних та/або інформаційних програмах (системах), встановлених на будь-яких, в тому числі портативних носіях, було зазначено адресу електронної пошти третьої особи, Замовник надає згоду Виконавцеві на відправлення отриманих Виконавцем результатів наданих послуг за цим замовленням саме на цю електронну адресу. Відповідальність за коректність електронної адреси та конфіденційність інформації, після її отримання, несе така третя особа.

10.8. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

10.9. Замовник зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про персональні дані в графи для оформлення надання послуг, в тому числі на сайті https://www.iqmed.com.ua. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Замовника/Пацієнта, і персональними даними Замовника/Пацієнта, наданими ним при отриманні послуги (паспортні дані, дані бланка замовлення), Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги Замовнику, до моменту з’ясування особи Замовника.

10.10. Замовник надає згоду Виконавцю на використання контактних даних, які занесені в анкету чи медичну картку, Заяву на приєднання Замовника до цього Договору, для надсилання повідомлень медичного, інформаційного та (або) рекламного характеру, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Замовника/Пацієнта. За письмовою заявою Замовника, контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ, ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору і несе відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання Договору і реалізації послуг.

11.2. Замовник зобов’язується на вимогу Виконавця надати для ознайомлення та зняття копій наступні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу Замовника/Пацієнта; свідоцтво про народження дитини, що є Пацієнтом; ідентифікаційний номер Замовника/Пацієнта, інші документи, що підтверджують повноваження Замовника з представництва інтересів Пацієнта під час надання послуг за цим Договором.

11.3. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, у приміщенні Виконавця відвідувачам забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу Виконавця.

11.4. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Сайті Виконавця носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може використовуватися як медична документація, та як вказівка до лікування Пацієнта.

11.5. Діючій Прейскурант цін на медичні послуги розміщується на Сайті Виконавця, а також на вимогу Замовника надається для ознайомлення працівниками Виконавця, при оформленні Заяви на приєднання або вчиненні інших підтверджуючих дій.

11.6. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням даного Договору, здійснюється рекомендованими листами або за допомогою кур’єрського зв’язку із підписом Сторін.

11.7. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

11.8. Даний Договір є публічною офертою. Не є підставою вважати цей Договір неукладеним через відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за даним Договором фактичної оплати Замовником, чи безпосереднього надання послуги Пацієнту. Оформлення замовлення послуги та проведення оплати Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом Замовника.

11.9. Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом затвердження Виконавцем нової редакції Договору.

11.10. Заява на приєднання до цього Договору оформляється в двох примірниках та набуває чинності з моменту підписання її Замовником та здійснення оплати Послуг. Заява на приєднання не потребує підписання з боку Виконавця. Форма Заяви на приєднання до цього Договору визначена в додатку до цього Договору.

 1. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною:

– Додаток № 1 – Форма Заяви на приєднання до Договору про надання послуг.

– Додаток № 2 – Форма згоди пацієнта/законного представника пацієнта на обробку персональних даних. 

– Додаток № 3 Форма інформованої добровільної згоди (відмови) пацієнта/законного представника пацієнта) на (від) проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення. 

11.13. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Айкюмед»

 Адреса реєстрації: вул. Липова Алея 15, м.Львів, Україна, 79035

Місце провадження діяльності: вул. Липова Алея 15, м.Львів, Україна, 79035

Тел.:  +38-063-103-6-103, +38-066-103-6-103, +38-068-103-6-103

email: iqmed@iqmed.com.ua (для звернень та запитань)

email: payments@iqmed.com.ua (для виставлення рахунків та зв’язку з бухгалтерією)

ЄДРПОУ 43288396

Податковий статус: Платник податку на прибуток на загальних підставах, неплатник ПДВ.

Р/р UA923282090000026003000012399 в АБ «Південний» МФО 328209

Помічаєте тривожні симптоми у себе чи близької людини

Звертайтеся! Лікарі IQMED у Львові допоможуть своєчасно виявити та вирішити проблему.

Обрані послуги0
Ви не обрали жодної послуги
Продовжити вибір
0